Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Kultury w Czersku

STATUT OŚRODKA KULTURY W CZERSKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Ośrodek Kultury w Czersku, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” działa na podstawie :

1)       ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),

2)       ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

3)       niniejszego statutu

§1a

Ośrodek Kultury nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art.11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zm.)

 

§2

Ośrodek Kultury prowadzi działalność :

1)     w siedzibie przy ul. Szkolnej 11 w Czersku,

2)     w Bibliotece Publicznej w Czersku,

3)     w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

 

§3

1. Do zakresu działania Ośrodka Kultury należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ( w tym kultury fizycznej i rekreacji), turystyki i czytelnictwa.

2.   Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy :

1)       edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2)       tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz  zainteresowania wiedzą i sztuką,

3)       tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

4)       rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

5)       upowszechnianie i popularyzacja turystyki,

6)       prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej,

7)       prowadzenie kina „Palladium” oraz popularyzowanie wiedzy o sztuce filmowej,

8)       zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej,

9)       współpraca z innymi instytucjami kultury w zakresie zaspokajania oświatowych, kulturalnych i turystycznych potrzeb społeczności lokalnej,

10)   organizowanie i koordynacja imprez z zakresu kultury fizycznej,

11)   tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym szczególnie udostępnianie sprzętu informatycznego i szerokopasmowego Internetu.

3. W celu wykonywania swoich statutowych zadań Ośrodek Kultury może zawierać porozumienia i umowy z innymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Ośrodek Kultury współpracuje z ośrodkami kultury w Rytlu i Łęgu oraz innymi instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez o charakterze ogólnogminnym.

 

§4

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury funkcjonuje Biblioteka Publiczna służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

2.  Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki Publicznej należy :

1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie poza lokal biblioteki oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3)      prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej .

 

 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§5

  1. Ośrodkiem Kultury zarządza oraz prezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
    1. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady Kultury Gminy Czersk. *
    2. Dyrektor Ośrodka Kultury upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo- finansowym instytucji.

 

§6

 1.  Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Ośrodka Kultury jest Społeczna Rada Kultury Gminy Czersk, zwana dalej „Radą”.

 2.  Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)   opiniowanie regulaminu organizacyjnego, planów finansowych oraz programów działania Ośrodka Kultury,

2)   opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań ze swojej działalności,

3)   opiniowanie kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury.

 

§7

 1.  W skład Rady wchodzą :

1)      przedstawiciele organizatora w liczbie nie przekraczającej 5 osób,

2)      przedstawiciele innych instytucji kultury i organizacji związanych z działalnością Ośrodka Kultury, funkcjonujących na terenie gminy,

3)      reprezentant użytkowników Ośrodka Kultury.

 2.  Szczegółowy  tryb wyboru oraz zasady działania Rady określa regulamin przygotowany
i zatwierdzany przez Burmistrza.

§8

  Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady i Burmistrza.

 

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

 

§9

 Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Gmina Czersk.

 

§10

1.   Ośrodek Kultury  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  1. Przy zbywaniu środków trwałych Ośrodek Kultury stosuje odpowiednio przepisy ustawy
    z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych ( t. j.: Dz. U. z 2002 r.
    Nr 112, poz. 981 z późn. zm.), a w szczególności:

1)     sprzedaje mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu,

2)     zgłasza organizatorowi zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie Ośrodka Kultury zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego
lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:

a)     wniesieniu do spółki lub fundacji,

b)     dokonaniu darowizny,

c)     nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.

 3.  Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów ust. 2 pkt 1 oraz czynności prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonane pomimo braku zgody organizatora, są nieważne.

4.  Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury stanowi roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

5.  Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zatwierdza Burmistrz.

6.  Ośrodek Kultury składa organizatorowi oraz Burmistrzowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie, w tym zgodne z programem badań statystycznych.

7.  Główny księgowy Ośrodka Kultury dokonuje kontrasygnat na umowach i zobowiązaniach do wysokości środków zatwierdzonych w planach finansowych.

 

§11

Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:

1)     wpływów z prowadzonej działalności;

2)     dotacji z budżetu organizatora;

3)     środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

4)     innych źródeł.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§12

Zmiana statutu następuje w trybie jego zatwierdzenia.

 

§13

Połączenie, podział i likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku.

§14

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.

 

 

 

 

 

 

 

* zmiana wprowadzona Uchwałą nr IV/41/15 z dnia 25 lutego 2015 r. - w miejsce "Społeczna Rada Programowa" wprowadza się

"Społeczna Rada Kultury Gminy Czersk".

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3007
Treść wprowadził(a): Rekowska Emilia, 2015-03-12 19:20:55
Treść wytworzył(a): Emilia Nowak, 2015-03-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-03-12 19:16:31